Algemene voorwaarden

1.     Wie zijn wij?
Mooring IT Professionals Vertegenwoordigd door: dhr. J. Alkema Adres: Philipsstraat 4b, 3833 LC, Leusden KvKnr: 87962748  
2.     Definities
In deze voorwaarden hebben de begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis:  
Diensten of Dienst: wij leveren diensten zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Per overeenkomst van opdracht wordt de inhoud van de dienst met Klant nader gespecificeerd.
Kandidaat: elke natuurlijk persoon die door ons wordt geworven en geselecteerd en aan Klant wordt voorgesteld teneinde met Klant een arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarbij Kandidaat onder leiding en toezicht van Klant werkzaamheden gaat verrichten.
Klant: iedere rechtspersoon en de aan de rechtspersoon gelieerde onderneming waarmee wij een overeenkomst aangaan voor de levering van een Dienst.
Professional: een (rechts)persoon die vanuit zijn eigen beroep of bedrijf voor zijn eigen rekening en risico en zonder leiding en/of toezicht van anderen werkzaamheden verricht of een (rechts)persoon die door een andere rechtspersoon beschikbaar is gesteld om op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden te verrichten bij onze Klant.
 
3.     Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons en Klant. Eventuele andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Hiervan kunnen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
 • Wij zijn bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden sturen wij telkens schriftelijk of elektronisch naar Klant.
 • De bijlagen A en B zijn onlosmakelijk verbonden met onze algemene
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten tussen partijen. Klant gaat bij een vervolgopdracht stilzwijgend met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden
 • Overeenkomsten komen tot stand doordat wij met Klant schriftelijk een overeenkomst van opdracht tekenen.
 • Onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kunnen aan een derde worden Klant geeft daar toestemming voor.
 • Klant kan zonder onze schriftelijke toestemming zijn rechten en verplichtingen niet overdragen aan een derde.
 
4.     Wij leveren de volgende Diensten:
 • Werving & Selectie: het vinden, selecteren en voordragen van een geschikte Kandidaat waar Klant rechtstreeks een arbeidsovereenkomst mee kan sluiten. Naast onze algemene voorwaarden, zijn specifiek voor de dienst werving & selectie aanvullende voorwaarden opgenomen in bijlage
 
 • Intermediair: als intermediair brengen wij een Professional en Klant samen. Naast deze algemene voorwaarden, zijn specifiek voor de dienst intermediair aanvullende voorwaarden opgenomen in bijlage
 
5.     Uitvoering van de overeenkomst
 • Wij nemen bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op ons en zullen deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid conform de eisen van goed vakmanschap.
 • Opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn dus nooit
 • Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 
6.     Tarieven, facturering en betalingsvoorwaarden
 • In de overeenkomst met Klant is het tarief voor onze werkzaamheden nader afgesproken.
 • Wij kunnen jaarlijks het overeengekomen tarief indexeren op basis van de CBS-index Zakelijke en ICT-dienstverlening. Indexatie kan leiden tot een verhoging van het overeengekomen tarief maar kan in ieder geval niet leiden tot verlaging van het
 • Wij factureren maandelijks en via de elektronische weg.
 • Onze facturen moeten binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum worden
 • Verrekening met vorderingen die Klant op ons stelt te hebben dan wel het opschorten van een betalingsverplichting of andere rechtshandeling door Klant, is uitgesloten.
 • Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – onze factuur moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
 • Bij niet-tijdige betaling verkeert Klant direct in verzuim en zijn wij gerechtigd
  • buitengerechtelijke kosten van minimaal 15% in rekening te brengen;
  • wettelijke rente van 8% in rekening te brengen;
  • de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot Klant aan zijn betalingsverplichting heeft
 
7.     Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
 • Overeenkomsten kunnen na afloop van de initiële looptijd, stilzwijgend worden verlengd, telkens met een periode van 1
 • Een overeenkomst kan door beide partijen tussentijds schriftelijk worden
 • De voor partijen geldende opzegtermijn bedraagt minimaal 1
 • Indien Klant de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, zullen wij de werkzaamheden die al voorbereid en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij Klant in rekening brengen.
 • Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schade, indien:
  • Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen en na een redelijke termijn de tekortkoming niet heeft hersteld;
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet tijdig of niet zal nakomen waardoor voortzetting van de overeenkomst niet meer van ons gevergd kan worden;
  • Klant niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zoals liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement of beslaglegging.
 • Indien de beëindiging c.q. ontbinding aan Klant toerekenbaar is, zijn wij gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan. Onze vorderingen op de Klant zijn onmiddellijk
 
8.     Medewerking van de Klant
 • Klant zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig
 • Indien Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke en tijdige nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ons gehouden is, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade die aan onze zijde daardoor direct of indirect ontstaan.
 
9.     Intellectueel eigendom
 • Voor elke handeling van Professional waarbij Professional stukken en zaken van ons of Klant wil gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, ter kennis van derden wil brengen, of welke andere wijze dan ook, al dan niet door inschakeling van derden, dient Professional voorafgaande specifieke toestemming van ons dan wel Klant te
 
10.  Verbod op overname
 • Het is Klant niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en voor een aansluitende periode van 18 maanden daarna een arbeidsbetrekking of anderszins een samenwerking in de breedste zin van het woord aan te gaan met een werknemer, Professional of Kandidaat zonder onze
 • Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 30.000,- excl. btw per overtreding en een boete van € 5.000,- btw voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt.
 • Naast de boete genoemd in artikel 10.2 is Klant bij overtreding van artikel 10.1 ook gehouden tot betaling van de werkelijk door ons geleden schade.
 
11.  Overmacht
 • In het geval van overmacht aan onze zijde worden al onze verplichtingen jegens Klant voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen,
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van een van de partijen onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat wij/partijen niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij ieder van de partijen of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan een van de partijen dan wel externe partijen waarvan een van de partijen afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
 • Als de overeenkomst als gevolg van overmacht nog niet is nagekomen, is ieder der partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren.
 • Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in
 
12.  Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Wij hebben een inspanningsverplichting. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde
 • Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Klant redelijkerwijs heeft moeten maken:
 
 • om onze tekortkoming te herstellen of op te heffen, zodat onze prestatie wel aan de overeenkomst beantwoordt;
 • ter voorkoming of beperking van zulke schade;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang
 • De hoogte van de vergoeding van de directe schade is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 (drie) maanden, teruggerekend vanaf het moment van
 • Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, door gebruik of niet kunnen gebruiken door klant of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen. Eveneens is uitgesloten onze aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of
 • Alle vorderingen en/of aanspraken op ons, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 1 jaar nadat deze is
 • Klant vrijwaart ons en stelt ons volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Klant zijn
 • Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. Beide partijen bevestigen afdoende te zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, een en ander zoals gebruikelijk in de branche waarin zij actief zijn. Op eerste verzoek zal Klant een bewijs van verzekering
 
13.  Geheimhouding
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder maar niet limitatief technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie.
 • Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover openbaarmaking wettelijk verplicht
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor afspraken over geheimhouding tussen Klant en Kandidaat of Klant en Professional of met andere derden. Enkel op nadrukkelijk verzoek van Klant zullen wij Kandidaat of Professional hierover informeren.
 • Wij staan niet in voor de naleving van de geheimhoudingsverplichting tussen Klant en Kandidaat of Professional. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade door schending van de
 
14.  Slotbepalingen
 • Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
 • Geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement van onze
  Versie november 2022  
BIJLAGE A       AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE
 
A1. Algemeen
 • De voorwaarden onder Bijlage A dienen ter aanvulling en/of uitzondering op de hiervoor gegeven voorwaarden artikel 1 t/m 14. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en Bijlage A, gelden de voorwaarden in Bijlage
 • Wij zullen ons bij de uitvoering van de overeenkomst voor de Dienst werving & selectie uiterst inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
 • Wij zullen ons uiterst inspannen om één Kandidaat of meer geschikte Kandidaten te werven, te selecteren en voor te dragen die zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van Klant, met als doel het tot stand laten komen van een dienstbetrekking in de zin van artikel 7:610 BW e.v. tussen Klant en
 • Onder dienstbetrekking wordt in deze ook verstaan een ambtelijke aanstelling, de inhuur van de Kandidaat via een derde, en een arbeidsverhouding met een door de Klant aangewezen of verbonden
 • Wij hebben een inspanningsverplichting. Als het ons niet lukt (tijdig) een geschikte Kandidaat voor te dragen, zal dit niet leiden tot een tekortkoming in de nakoming van de
 
A2. Verantwoordelijkheden en verplichtingen Klant
 • Klant verstrekt ons schriftelijk informatie over in ieder geval:
  • de aard en inhoud van de functie van de te werven Kandidaat;
  • het door de Klant gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden;
  • gewenste kwalificaties;
  • (een indicatie van) de arbeidsvoorwaarden, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, standplaats en arbeidsomstandigheden;
  • overige zaken die naar de mening van Klant relevant zijn voor de werving en selectie van de beoogde
 • Klant zal ons informeren over eventuele wijzigingen in de gegeven opdracht en aanvullende informatie verstrekken die noodzakelijk dan wel relevant is voor onze uitoefening van de
 • Klant zorgt ervoor dat er voldoende beschikbaarheid is om gesprekken met de door ons voorgedragen Kandidaten te
 • Klant is verantwoordelijk voor de beslissing om al dan niet met de door ons geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dit geldt ook voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de
 • Bij de afwijzing van de door ons voorgedragen Kandidaat informeert Klant ons zo veel mogelijk gedetailleerd de reden van de afwijzing zodat wij hiermee bij een volgende voordracht rekening mee kunnen houden.
 • Klant mag de gegevens van een door ons voorgestelde Kandidaat niet voor iets anders gebruiken dan bedoeld om via ons wervings- en selectieproces een arbeidskracht te verkrijgen. Wanneer Klant de gegevens van Kandidaat niet meer voor dit doel nodig heeft, dient Klant de gegevens te
 
A3. Exclusiviteit
3.1 Klant verleent ons exclusief de opdracht voor de werving en selectie voor de functie van de Kandidaat zoals opgenomen in de Opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
A4. Succesvolle plaatsing
 • Er is sprake van een succesvolle vervulling van de opdracht van de Dienst werving & selectie wanneer een door ons voorgestelde Kandidaat bij Klant binnen 12 maanden nadat de Kandidaat door ons is geïntroduceerd, in dienst
 
 • Onder indiensttreding wordt ook begrepen elke vorm van feitelijke tewerkstelling van een al of niet via een derde of bij andere vestiging van Klant of bij een bij zijn gelieerde
 
A5. Tarief
 • Bij een succesvolle vervulling van de opdracht is Klant aan ons het per overeenkomst afgesproken tarief verschuldigd. Als er geen tarief is afgesproken, dan bedraagt het tarief 25% van het bruto jaarsalaris (o.b.v. fulltime dienstverband van 40 uur per week) inclusief vakantiebijslag en overige emolumenten, winstdeling, bonusregeling, 13e maand en andere secundaire arbeidsvoorwaarden waarvoor de Kandidaat bij Klant wordt
 • Binnen 3 dagen na ons verzoek verstrekt Klant de gegevens betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de geselecteerde Kandidaat. Wanneer Klant deze informatie niet, niet tijdig, onvoldoende of onjuist verstrekt, maken wij een inschatting van de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum en vormt dit de basis van onze
 • In het overeengekomen tarief is inbegrepen de door ons ingezette gebruikelijke wervingsmiddelen- en activiteiten. Door Klant specifiek voorgeschreven wervingsmiddelen- of activiteiten worden afzonderlijk aan Klant gefactureerd wanneer er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen Klant en de geselecteerde Kandidaat. Eventuele andere kosten – zoals reis- en/of verblijfkosten van de Kandidaat – worden in overleg met Klant doorbelast.
 
A6. Aansprakelijkheid
 • Wij schieten niet tekort en zijn niet aansprakelijk:
  • als onze inspanningen om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke inzet van een Kandidaat;
  • voor tekortkomingen van en/of schade en/of verliezen veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van de Kandidaat die door ons is aangedragen.
 
A7. Einde van de opdracht
 • De opdracht tussen partijen eindigt:
  • automatisch bij een succesvolle plaatsing;
  • door schriftelijke intrekking van de opdracht door een van de partijen;
  • door
 • Het eindigen van de opdracht laat onverlet de verplichtingen tussen partijen met betrekking tot de door ons geïntroduceerde
 
BIJLAGE B                    AANVULLENDE VOORWAARDEN INTERMEDIAIR
  B1. Algemeen
 • De voorwaarden onder Bijlage B dienen ter aanvulling en/of uitzondering op de hiervoor gegeven voorwaarden artikel 1 t/m Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en Bijlage B, gelden de voorwaarden in Bijlage B.
 • Bij de Dienst Intermediair zijn wij de schakel tussen Klant en
 • Er wordt uitdrukkelijk niet beoogd om een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW aan te gaan en ook niet om een arbeidsrelatie tot stand te laten komen.
 • Wij verzorgen voor Klant en Professional de schriftelijke vastlegging en financiële afhandeling van de overeenkomst van
 
B2. Verhouding tussen ons, Klant en Professional
 • Klant en Professional gaan met ons een overeenkomst van opdracht aan in de zin van artikel 7:400 v. BW en conform de door de Belastingdienst gestelde eisen.
 • Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 v. BW.
 • Partijen willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst
 • Professional is werkzaam voor eigen rekening en risico.
 • Professional is vrij om te bepalen op welke wijze hij de werkzaamheden ten behoeve van Klant uitvoert, zonder dat sprake is van toezicht en leiding van ons of Klant.
 • Ten behoeve van de samenwerking en het bereiken van het doel van de opdracht, worden tussen Klant en Professional de werkzaamheden onderling
 • Klant zorgt ervoor dat de zelfstandigheid en/of de kwalificatie van de Professional niet in gevaar komt en dus niet kan leiden tot een (fictieve) dienstbetrekking. Wij worden door Klant gevrijwaard van alle schade die daarvan het gevolg is of kan
 • Het staat Professional vrij gedurende de overeenkomst van opdracht ook opdrachten met andere partijen aan te nemen en uit te voeren, al dan niet met onze
 
B3. Betalingsafspraken
 • In de overeenkomst van opdracht wordt tussen ons en Klant het tarief van de samenwerking
 • De Professional verantwoordt zijn uren middels een door ons beschikbaar gesteld
 • De Professional dient zijn urenverantwoording in bij Klant. Klant controleert de ingediende urenverantwoording op juistheid en
 • De Professional dient de urenverantwoording bij ons in binnen uiterlijk 3 (drie) werkdagen na de laatste dag van de
 • De ingevulde en goedgekeurde urenverantwoording en de overeenkomst van opdracht vormen de basis van onze facturering. Wij betalen de factuur van Professional uit wanneer Klant aan ons betaald
 • Klant betaalt onze factuur binnen 14 dagen na
 • Geschillen over de urenverantwoording tussen Professional en Klant moeten zoveel mogelijk opgelost worden tussen Professional en Klant; wij spelen daarin geen partij. Enkel als daarom door zowel Professional en Klant gevraagd wordt, kunnen wij wel
 
B4. Vervanging
 • De Professional mag voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht een derde partij inschakelen, mits dit vooraf aan Klant wordt gemeld én de vervanger aan dezelfde kwalificaties voldoet als opgenomen in de (aanvraag) van de overeenkomst van opdracht. Als aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan, mogen wij dan wel Klant de uitvoering door de derde partij
 
 • Bij de uitvoering van de opdracht door de vervangende partij blijft Professional volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de opdracht.
 • De vervangende partij is evengoed gebonden aan de afspraken gemaakt tussen ons, Professional en Klant.